Science & Tech News

कम्प्युटर चलाउँदा तपाईंले थाहा पाउनै पर्ने Shortcut Keys

तपाईंले अहिले यो समाचार के बाट पढ्दै हुनुहुन्छ ? मोवाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटर ? तपाईंले जेबाट पढिरहेको भएपनि दैनिक प्रयोजनमा तपाईं कम्प्युटर प्रयोगकर्ता भए सहज रुपमा काम गर्न केहि Shortcut Keys जान्नुपर्ने हुन्छ । केही ससाना कुरामा मात्रै ध्यान दिए पनि चलाउन सहज लाग्दै जान्छ। चलाउदाँ चलाउदै धेरै सिक्न पनि सकिन्छ। तल उल्लेख गरेका केही Short key हरु जानी राखै भने काम गर्दा समयको धेरै सदुपयोग हुन्छ

Screen Create screen shot for current program

 • Alt + S Send the email,
 • Ctrl + C Copy selected text
 • Ctrl + X Cut selected text
 • Ctrl + P Open print dialog box
 • Ctrl + K Complete name/email typed in address bar
 • Ctrl + B Bold highlighted selection
 • Ctrl + I Italicize highlighted selection
 • Ctrl + U Underline highlighted selection
 • Ctrl + R Reply to an email
 • Ctrl + F Forward an email
 • Ctrl + N Create a new email
 • Ctrl + Shift + A Create a new appointment to your calendar
 • Ctrl + Shift + O Open the outbox
 • Ctrl + Shift + I Open the inbox
 • Ctrl + Shift + K Add a new task
 • Ctrl + Shift + C Create a new contact
 • Ctrl + Shift+ J Create a new journal entry

WORD® SHORTCUT KEYS

 • Ctrl + A Select all contents of the page
 • Ctrl + B Bold highlighted selection
 • Ctrl + C Copy selected text
 • Ctrl + X Cut selected text
 • Ctrl + N Open new/blank document
 • Ctrl + O Open options
 • Ctrl + P Open the print window
 • Ctrl + F Open find box
 • Ctrl + I Italicize highlighted selection
 • Ctrl + K Insert link
 • Ctrl + U Underline highlighted selection
 • Ctrl + V Paste
 • Ctrl + Y Redo the last action performed
 • Ctrl + Z Undo last action
 • Ctrl + G Find and replace option
 • Ctrl + H Find and replace options
 • Ctrl + J Justify paragraph alignment
 • Ctrl + L Align selected text or line to the left
 • Ctrl + Q Align selected paragraph to the left
 • Ctrl + E Align selected

Related Articles

Back to top button
Close